VIỆC LÀM KẾ TOÁN

THÔNG TƯ & NGHỊ ĐỊNH

Các thông tư và nghị định nổi bật 2017

Thông tư 133/2016/TT-BTC
Thông tư 200/2014/TT-BTC
Thuế môn bài 2017
Báo cáo tài chính, những điều cần chú ý
48/2006/QĐ-BTC – Văn bản quy phạm pháp luật
Nghị định 174/2013/NĐ-CP